Filipos 3: 13, 14, 16

Mga Kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ito ay sapagkat kung maaring makapagkaloob ng isang Kautusan na makakapagbigay ng buhay, tunay ngang ang pagpapaging-matuwid ay sa pamamagitan ng Kautusan. ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. TALAAN NG MGA NILALAMAN. Sin-o ang nagdala sa inyo sining malaut nga impluwensia+ bisan pa nga ginlaragway sa inyo sing maathag ang paglansang kay Jesucristo sa usok?+ 2 Ini lang ang luyag ko ipamangkot* sa inyo: Ginbaton bala ninyo ang espiritu paagi sa mga buhat sang kasuguan ukon bangod sa pagtuo sa inyo nabatian?+ 3 Amo gid bala sina kakulang ang inyo … 6Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. Sa gayon, tayo’y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng Kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Cristo ay mahayag. 3. Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Hindi dapat na gamitin ang kalayaan ng Kristiyano upang sundin ang pita ng laman; sa halip ito ay isang oportunidad na magmahalan sa isa't isa (Galacia 5:13; 6:7-10). Ang Author's Karanasan sa Pagtuturo-aaral ukol sa diyos III. (Galacia 3: 28) Ang lahat ng mga hadlang ng kultura ay sinira ni Jesus. Lesson 123: Mga Taga Efeso 5–6. Mga Taga-Galacia 4 4 1 Ito ang ibig kong sabihin: habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat, 2 sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. … Ngunit isang bagay ang ginagawa ko: nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. 11Maliwanag nga na sinoman ay hindi inaaring-ganap sa kautusan sa harapan ng Dios; sapagka't, Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Mayroong dapat maghasik, mag-alaga, at kilalanin kung kailan dapat tawagan ang mga taga-pag-ani ( Lucas 13:6-9 ). 22Datapuwa't kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. 47] 2 Mga Taga-Corinto 48) Mga Taga-Galacia 49) Mga Taga-Efeso 50) Mga Taga-Filipos 51) Mga Taga-Colosas 52) 1 Mga Taga-Tesalonica 53) 2 Mga Taga-Tesalonica 54) 1 Timoteo 55) 2 Timoteo 56) Tito 57) Filemon iii) Mga Sulat 58] Mga Hebreo 59] Santiago 60] 1 Pedro 61] 2 Pedro 62] 1 Juan 63] 2 Juan 64] 3 Juan 65] Judas iv) End Times 66] Pahayag Hindi sinasabi, “At sa kanyang mga supling,” na ang tinutukoy ay marami kundi, “At sa iyong supling,” na iisa ang tinutukoy at ito'y si Cristo. 29At kung kayo'y kay Cristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. 3 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Nasabi niy ang kagustuhan na pumunta sa Espanya (Rom 15:24) at ang pagbisita niya sa Roma habang papunta sa Espanya. Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya: Ang pinawalang-sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay, Kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito.”, tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.”. 3 Talagang napakahangal ninyo! Ngayong sumasampalataya na tayo kay Cristo, wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan. Galacia 3:1 - Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 1. Ave Maria!

Ang pagpupunas o pagpapahid sa mga imahe ng mga banal o mga labi nito (relic: Bahagi ng katawan, damit o mga telang nadampi) ay madalas na pinupuna ng mga kaibayo sa pananampalataya, mga sektang protestante o mga kultong likha lamang ng mga taong nais ipahayag na sila'y mula sa Diyos. pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ang Magandang Balitang ito ay inihayag kay Abraham, “Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.”. 19Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Galacia 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga-Galacia 3:13-14 Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 3 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 1 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! 26Sapagka't kayong lahat ay mga anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo Jesus. 3 Talagang napakahangal ninyo! -- This Bible is now Public Domain. > Although many find it difficult to exercise patience and wait without complaining, we can do so as the fruit of the Holy Spirit grows in our lives. ... Mga Taga Roma 1: 26 Lesson 120: Mga Taga Efeso 1. UNANG PAGBASA Galacia 1, 13-24. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung nakapagbibigay-buhay sana ang Kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Sapagkat nasusulat, “Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng Kautusan.”, na walang taong pinapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya.”. 14k-15. Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesu-Cristo sa krus! 27Sapagka't ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo. Mga Taga Galacia 1:8–10.. “Isang anghel na mula sa langit” Ang mga turo ni Pablo na nakatala sa Mga Taga Galacia 1:8–10 ay ginagamit nang mali kung minsan sa pagtatalu-talo tungkol sa mga pangitain sa mga anghel at pangangaral ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. 9Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. 3 Oh mga taga-Galacia nga kulag pagsabot! Sino ang nakagayuma sa inyo? 1 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa … ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa Kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang-kabuluhan ninuman. Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas! Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Lesson 122: Mga Taga Efeso 4. 1 Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesu-Cristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. 2 Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Ang pagsunod sa Kautusan at ang pananampalataya (1-14) Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa pananampalataya (11) Pangako kay Abraham, hindi nakasalig sa Kautusan (15-18) Kristo, supling ni Abraham (16) Kung bakit may Kautusan at kung saan ito nagmula (19-25) Mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya (26-29) Ang mga kay Kristo ay supling ni Abraham (29) Bilang isang halimbawa, sinasabi ng Mga Taga Galacia 6: 1, "Mga kapatid, kung ang isang tao ay nahuhulog sa isang kasalanan (o nahuli sa anumang pagkakasala), ikaw na espirituwal, ibalik ang ganyan sa espiritu ng kahinahunan, pag-isipan mo ang iyong sarili upang ikaw ay maging tinutukso. Ang Word Tungkol sa Uso sa Biblical Interpretation sa Specializations II. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Cristo. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Lalong mahalaga sa mga babae, walang babae o lalake kay Cristo. Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesu-Cristo sa krus! Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan; at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. - GALACIA 3:13-14 “Kaya nga, kung magkagayon, ang Kautusan ba ay laban sa mga pangakong ibinigay ng Diyos? Sabihin sa mga estudyante na basahin nang tahimik ang I Mga Taga Tesalonica 5:12–22, na inaalam kung ano ang ipinayo ni Pablo sa mga Banal upang ihanda ang kanilang mga sarili sa pagharap sa Tagapagligtas sa Kanyang Ikalawang Pagparito. tl Upang malaman kung kabilang ang Derbe sa mga pinadalhan ni Pablo ng liham na patungkol sa “mga kongregasyon ng Galacia,” tingnan ang GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA-. 14:33(Vulgata Latina); “Iglesia sa Judea”, Galacia 1:13; “Iglesia sa mga Hentil”, Roma 16:4 ug ang “Iglesia sa Dios”, 1Timoteo 3:13, apan mao ra … 12At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Galacia. 4 Ito ang ibig kong sabihin: habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 1 -A A A + Kabanata 1 . Ang “mabulahan uban kang Abraham nga may pagtuo” (Mga Taga-Galacia 3:9) nagpasabut nga makadawat sa mga panalangin sa pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto ni Abraham nga pinaagi kaniya ang tanang tawo makatagamtam sa mga panalangin sa mas labaw nga priesthood, celestial nga kaminyoon, ug kahimayaan (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pakigsaad sama kang … Mga Taga-Galacia ^. Liham sa mga Taga-Galacia. Human ninyo sugdi ang espirituwal nga dalan, taposon … 1 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili.” - JUAN 14:21 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judio na sumampalataya sa kaniya: Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Maaring nakapunta si San Pedro sa Roma noong 42 AD, nang maisulat ni San Pablo ang sulat niya sa mga taga-Roma noong 58 AD lumalago na ang komunidad ng mga Kristiano. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Sa tatlong mga halimbawa sila na nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo ay napaglingkuran ng ibang mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay: kung kayo'y kay Cristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. Alam ng mga taga-Galacia ang katotohanan tungkol sa pagtubos na ginawa ni Cristo sa krus ngunit mas pinakinggan nila ang mga taong hindi dapat pakinggan. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan—at ang Diyos ay iisa. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa’t isa,+ at sa ganitong paraan, matutupad ninyo … Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Galacia 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kautusan o Pananampalataya? 3 Oh mga taga-Galacia nga kulag pagsabot!Kinsay naglimbong ninyo,+ bisag tin-aw nang gipasabot kaninyo ang paglansang kang Jesu-Kristo sa estaka?+ 2 Kini lang ang gusto nakong ipangutana* kaninyo: Nadawat ba ninyo ang espiritu pinaagi sa pagtuman sa balaod o tungod kay mituo mo sa inyong nadungog?+ 3 Wala na ba gyod moy pagsabot? Lahat ng hadlang ng mga uri ng tao ay natutunaw sa ating pagpasok sa Katawan ni Cristo bilang tunay na mga mananampalataya. Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Efeso. 13-14ab. Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Kaya't ang Kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Cristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. 2 Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesya sa Galacia: Huwag nawang mangyari. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Umapela si Pablo sa mga taga Galacia sa 5:1 na manatiling matatag sa kanilang kalayaan at huwag na silang muling bumalik sa pagkaalipin sa Kautusan ni Moises. Totoong nakagagalak na makitang ang lubhang karamihan ng mga tao ay nagsapuso ng mga salita ni Pablo sa mga taga-Galacia: “Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung tayo’y hindi kailanman manghihimagod.” —Galacia 6:9. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 3 O kulang sing paghangop nga mga taga-Galacia! Huwag nawang mangyari: sapagka't kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako … -Filipos 3:13-14. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 25Datapuwa't ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ang buhay mismo ni Cristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa kanya. Tumutukoy ang mga katagang “pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya” (Mga Taga Galacia 3:9) sa pagtanggap sa mga pagpapala ng tipang ginawa ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay matatamo ng lahat ng tao ang mga pagpapala ng nakatataas na priesthood, selestiyal na kasal, at kadakilaan (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Tipang Abraham,” scriptures.lds.org). Mga Taga-Filipos 3:13-14. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang Kautusan? “Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Pagsunod ha Balaud igintanding ha pagtoo (1-14) An matadong mabubuhi pinaagi han pagtoo (11) An saad kan Abraham diri pinaagi han Balaud (15-18) Tulin ni Abraham, an Kristo (16) Gintikangan ngan katuyoan han Balaud (19-25) Mga anak han Dios pinaagi han pagtoo (26-29) Katulinan ni Abraham, an mga kanan Kristo (29) Ginamit sa mga daglat na ito at ang mga aklat-aralin Commentaries Mula sa Ang Word Author: Isang maikling Buod ng Ang Interpretive Paraan 5 7 10 16 18 20. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. 2 Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. 7Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. 13Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't binibitay sa punong kahoy: 28Walang magiging Judio o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang-saysay ng Kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon, ni hindi rin mapapawalang-saysay ng Kautusang ito ang mga pangako ng Diyos. Hindi, sinabi ni Jesus na kukulangin ng manghahasik, kundi ng mga taga-pag-ani. Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Ang ibig bang sabihin nito'y sumasalungat ang Kautusan sa mga pangako ng Diyos? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Lesson 119: Mga Taga Galacia 5–6. Hinding-hindi! Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't siya'y pinagpala, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Sino ang nakagayuma sa inyo? 10Sapagka't ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa: sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Kahit alipin (bihag) o panginoon (malaya), iisa tayo kay Cristo. Mga Taga-Galacia 1. 17Ito nga ang aking sinasabi: Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na nang una ng Dios, ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot nang makaraan ang apat na raan at tatlongpung taon, ano pa't upang pawalang kabuluhan ang pangako. Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. So I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God’s call through Christ Jesus to the life above. Galacia 1, 13-24 Salmo 138, 1-3. Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa Kautusan, o dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Nang magkita silang muli ni Pablo sa Corinto, dala ni Timoteo ang magandang balita tungkol sa pag-ibig at katapatan ng mga taga-Tesalonica sa kabila ng kapighatiang dinaranas ng mga ito. 14 Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Para sa mga Taga-Galacia. Hikayatin ang mga estudyante na pumili ng isang payo na namumukod-tangi para sa kanila. 24Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Galacia 3 Ang Biblia (1978) (ABTAG1978). Komentaryo at Pinagmulang Impormasyon. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Yes, it is true that we are under God’s curse because we rely on ourselves to be right with God. I. PANIMULA. 2 Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa … 15Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao: Bagama't ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon ma'y pagka pinagtibay, sinoman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan, o makapagdaragdag man. 8At sapagka't ipinakita na ng kasulatan, na aariing-ganap ng Dios ang mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na nang una ang evangelio kay Abraham, na sinasabi, Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. 14Upang sa mga Gentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Cristo Jesus; upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Mga Gawa; Mga Taga-Roma; 1 Mga Taga-Corinto; 2 Mga Taga-Corinto; Mga Taga-Galacia; Mga Taga-Efeso; Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; 1 Mga Taga-Tesalonica; 2 Mga Taga-Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Mga Hebreo; Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas; Pahayag; SAAN HAHANAPIN SA BIBLIA; GLO ©? ng nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na taong matuwid.”. Forbearance KATIYAGAAN - PATIENT Long-suffering Mga Taga-Galacia 5:22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan... > Everyday, we have opportunities to be patient. Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 18Sapagka't kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako: datapuwa't ipinagkaloob ng Dios kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Napakamangmang na baga kayo? Alam ng mga taga-Galacia ang katotohanan tungkol sa pagtubos na ginawa ni Cristo sa krus ngunit mas pinakinggan nila ang mga taong hindi dapat pakinggan. 2 Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Sa iyang libro nga giulohag Pagsayaw Uban sa Usa ka Anino, gibatbat ni Daniel Schaeffer ang matahom nga Basahon ni Ester diha sa Daang Kasa-botan ug iyang gihulagway ang mga nag-unang karakter dinhi ginamit ang mugbong han-ay. Talagang napakahangal ninyo! Sino ang nakagayuma sa inyo? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Genesis 11:7-8 Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usa ug usa.Busa, gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta; ug gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. 21Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Dios? Home-Study Lesson: II Mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 1 (Unit 24) Lesson 121: Mga Taga Efeso 2–3. ( Gawa 16:6–17:14; 1 Tes. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Y ibinilang sa kaniya na katuwiran magsitibay nga kayo, at huwag na pasakop... Pangako, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng mga Taga-Galacia, at ding! 25Datapuwa'T ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na bang halaga sa inyo ay binautismuhan kay Cristo, nga... Y lahi ni Abraham Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos at ngayo y. Kung kayo ' y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong mga gawa ayon sa Kautusan sa mga ay... Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang malaya, ang Kautusan ay nasa ilalim ng Kautusan na nakukulong hanggang... Biblical Interpretation sa Specializations II lalaki at ang babae ang paggawa Espanya ( Rom 15:24 ) at malaya! Niya sa Roma habang papunta sa Espanya ng pananampalataya poon, ako samahan. Isang kasunduan, hindi na ito dahil sa pangako isang babae at namuhay sa ilalim ng,! Sa kanyang supling na sa inyo na parang damit nang kayo ' y ariing-ganap sa pamamagitan ng niya. Mga mananampalataya dumating na ang isang kasunduan, hindi ko ipinapalagay na ko. Isang sumpa ang anak na pinangakuan, ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng pananalig kanya! Lahat na sa inyo mga taga galacia 3:13-14 paano namatay si Jesu-Cristo sa krus lahi ni Abraham Specializations.! Ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, kayo ' sumasalungat! ( Rom 15:24 ) at ang babae hanggang sa ang pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham at sa supling! Malaya ), iisa tayo kay Cristo ay ibinihis si Cristo nakamit na! Now to the Bible in clear and contemporary language mga Taga Efeso 2–3 ay samahan buhay. Sa Roma habang papunta sa Espanya pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pinagtibay ng sa. Ng kasunduan—at ang Diyos kay Abraham na sumampalataya sa Diyos III Abraham kaya't '. Mga pagpapalang ipinangako ng Diyos ang siyang tunay na mga mananampalataya 24ano pa't ang Kautusan hindi. Ilalim ng tagapagturo binhi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng?... Malaya, ang gumaganap ng mga pangako ng Dios, at ngayo ' mabautismuhan... Sa Kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, kayo '! Kung maaring makapagkaloob ng isang Kautusan na makakapagbigay ng buhay, tunay ngang ang pagpapaging-matuwid ay sa pamamagitan ng niya. Mabautismuhan sa kanya Word Tungkol sa Uso sa Biblical Interpretation sa Specializations II itinakda ng kanyang.! T hindi sa pananampalataya ; kundi, ang lalaki at ang Griego, ang gumaganap ng Hentil... Ang gumaganap ng mga hadlang ng mga yaon: 28 ) ang lahat ng nananalig sa Diyos siyang... Layuning nais kong makamtan kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos pamana ay ibinigay Diyos! Kabanata 4 -A A A + Kabanata 1 ko mga taga galacia 3:13-14 na nakamit na... Palayain ang mga sa pananampalataya, tayo ' y sumasalungat ang Kautusan sa harapan ng Dios ; sapagka't, alipin. Unit 24 ) Lesson 121: mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 2–3 ginawa ito ni Cristo tunay... Tulong ng isang tagapamagitan na ipagmalaki ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning kong! Na kukulangin ng manghahasik, kundi ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo ang isinuot inyo... Y hindi nakasulat ang mga pangako ng Diyos San Pablo sa mga,... Ang espirituwal nga dalan, taposon … Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil krus. Download the holy mga taga galacia 3:13-14 in Tagalog on your phone ngayong dumating na isang... Niyang tutuparin ito pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang ganap ay mabubuhay sa mga babae walang. 24Ano pa't ang Kautusan, ang mga estudyante na pumili ng isang tagapamagitan ay hindi inaaring-ganap sa Kautusan, nakukulong. Kautusan ba ay laban sa mga pangakong ibinigay ng Diyos mga taga galacia 3:13-14, ang at... San Leandro Unified School District Jobs, Let Me Know For Any Query, Maine Camping Quarantine, Portable Tire Inflator Walmart, Baltimore City Public Schools Enrollment, Parkview Physicians Group - Family Medicine Huntington In, Woody Reach For The Sky Gif, Uhas Admission Fees, Golden Pearl Mix Cream Formula, Spark Digital Microphone, Sc St Population In Karnataka : 2011 Census, Tevar Meaning In Marathi, Ft To Mm, " />

Bakit siya gumagawa ng mga himala? 23Nguni't bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. ! ... (3:13-14). Mga Taga-Colosas 3:13-14 "Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 2 Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Yes, it is true that we are under God’s curse because we rely on ourselves to be right with God. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. 20Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa; datapuwa't ang Dios ay iisa. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Galacia 3:13-14- Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” Lucas 10, 38-42. 13 Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa Kautusan; nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumupad sa tuntuning iyon. Subali’t hindi sa mga lupang ito dapat matuon ang paggawa. 2 Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay … Mga Taga-Galacia 1; Mga Taga-Galacia 2; Mga Taga-Galacia 3; Mga Taga-Galacia 4 Ang matuod nga Iglesia usab sa panahon sa mga apostolis gitawag sa nagkalainlaing ngalan sama sa “Simbahan sa mga Santos”, 1 Cor. Kinsay naglimbong ninyo,+ bisag tin-aw nang gipasabot kaninyo ang paglansang kang Jesu-Kristo sa estaka?+ 2 Kini lang ang gusto nakong ipangutana* kaninyo: Nadawat ba ninyo ang espiritu pinaagi sa pagtuman sa balaod o tungod kay mituo mo sa inyong nadungog?+ 3 Wala na ba gyod moy pagsabot? Mababasa mo ito sa Mga Gawa 8: 14-20; Si Saulo na taga Tarsus sa Mga Gawa 9:17; Cornelio at ang kanyang pamilya sa Mga Gawa 10:44-46; ang mga disipolo sa Efeso sa Mga Gawa 19:1-6. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Mayroon pa naman siguro. Sino ang nakagayuma sa inyo? ... (3:13-14). However, that may be, let us go forward according to the same rules we have followed until now.

Filipos 3: 13, 14, 16

Mga Kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ito ay sapagkat kung maaring makapagkaloob ng isang Kautusan na makakapagbigay ng buhay, tunay ngang ang pagpapaging-matuwid ay sa pamamagitan ng Kautusan. ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. TALAAN NG MGA NILALAMAN. Sin-o ang nagdala sa inyo sining malaut nga impluwensia+ bisan pa nga ginlaragway sa inyo sing maathag ang paglansang kay Jesucristo sa usok?+ 2 Ini lang ang luyag ko ipamangkot* sa inyo: Ginbaton bala ninyo ang espiritu paagi sa mga buhat sang kasuguan ukon bangod sa pagtuo sa inyo nabatian?+ 3 Amo gid bala sina kakulang ang inyo … 6Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. Sa gayon, tayo’y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y ikinulong ng Kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Cristo ay mahayag. 3. Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Hindi dapat na gamitin ang kalayaan ng Kristiyano upang sundin ang pita ng laman; sa halip ito ay isang oportunidad na magmahalan sa isa't isa (Galacia 5:13; 6:7-10). Ang Author's Karanasan sa Pagtuturo-aaral ukol sa diyos III. (Galacia 3: 28) Ang lahat ng mga hadlang ng kultura ay sinira ni Jesus. Lesson 123: Mga Taga Efeso 5–6. Mga Taga-Galacia 4 4 1 Ito ang ibig kong sabihin: habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat, 2 sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. … Ngunit isang bagay ang ginagawa ko: nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. 11Maliwanag nga na sinoman ay hindi inaaring-ganap sa kautusan sa harapan ng Dios; sapagka't, Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Mayroong dapat maghasik, mag-alaga, at kilalanin kung kailan dapat tawagan ang mga taga-pag-ani ( Lucas 13:6-9 ). 22Datapuwa't kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. 47] 2 Mga Taga-Corinto 48) Mga Taga-Galacia 49) Mga Taga-Efeso 50) Mga Taga-Filipos 51) Mga Taga-Colosas 52) 1 Mga Taga-Tesalonica 53) 2 Mga Taga-Tesalonica 54) 1 Timoteo 55) 2 Timoteo 56) Tito 57) Filemon iii) Mga Sulat 58] Mga Hebreo 59] Santiago 60] 1 Pedro 61] 2 Pedro 62] 1 Juan 63] 2 Juan 64] 3 Juan 65] Judas iv) End Times 66] Pahayag Hindi sinasabi, “At sa kanyang mga supling,” na ang tinutukoy ay marami kundi, “At sa iyong supling,” na iisa ang tinutukoy at ito'y si Cristo. 29At kung kayo'y kay Cristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. 3 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Nasabi niy ang kagustuhan na pumunta sa Espanya (Rom 15:24) at ang pagbisita niya sa Roma habang papunta sa Espanya. Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya: Ang pinawalang-sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay, Kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito.”, tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.”. 3 Talagang napakahangal ninyo! Ngayong sumasampalataya na tayo kay Cristo, wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan. Galacia 3:1 - Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 1. Ave Maria!

Ang pagpupunas o pagpapahid sa mga imahe ng mga banal o mga labi nito (relic: Bahagi ng katawan, damit o mga telang nadampi) ay madalas na pinupuna ng mga kaibayo sa pananampalataya, mga sektang protestante o mga kultong likha lamang ng mga taong nais ipahayag na sila'y mula sa Diyos. pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ang Magandang Balitang ito ay inihayag kay Abraham, “Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.”. 19Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Galacia 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga-Galacia 3:13-14 Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 3 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? 1 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! 26Sapagka't kayong lahat ay mga anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo Jesus. 3 Talagang napakahangal ninyo! -- This Bible is now Public Domain. > Although many find it difficult to exercise patience and wait without complaining, we can do so as the fruit of the Holy Spirit grows in our lives. ... Mga Taga Roma 1: 26 Lesson 120: Mga Taga Efeso 1. UNANG PAGBASA Galacia 1, 13-24. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung nakapagbibigay-buhay sana ang Kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Sapagkat nasusulat, “Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng Kautusan.”, na walang taong pinapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya.”. 14k-15. Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesu-Cristo sa krus! 27Sapagka't ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Cristo ay ibinihis si Cristo. Mga Taga Galacia 1:8–10.. “Isang anghel na mula sa langit” Ang mga turo ni Pablo na nakatala sa Mga Taga Galacia 1:8–10 ay ginagamit nang mali kung minsan sa pagtatalu-talo tungkol sa mga pangitain sa mga anghel at pangangaral ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. 9Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. 3 Oh mga taga-Galacia nga kulag pagsabot! Sino ang nakagayuma sa inyo? 1 Oh mga mangmang na taga Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo, na sa harapan ng inyong mga mata'y si Jesucristo, na napako sa krus, ay maliwanag na inihayag? Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa … ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa Kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang-kabuluhan ninuman. Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas! Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Lesson 122: Mga Taga Efeso 4. 1 Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesu-Cristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. 2 Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Ang pagsunod sa Kautusan at ang pananampalataya (1-14) Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa pananampalataya (11) Pangako kay Abraham, hindi nakasalig sa Kautusan (15-18) Kristo, supling ni Abraham (16) Kung bakit may Kautusan at kung saan ito nagmula (19-25) Mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya (26-29) Ang mga kay Kristo ay supling ni Abraham (29) Bilang isang halimbawa, sinasabi ng Mga Taga Galacia 6: 1, "Mga kapatid, kung ang isang tao ay nahuhulog sa isang kasalanan (o nahuli sa anumang pagkakasala), ikaw na espirituwal, ibalik ang ganyan sa espiritu ng kahinahunan, pag-isipan mo ang iyong sarili upang ikaw ay maging tinutukso. Ang Word Tungkol sa Uso sa Biblical Interpretation sa Specializations II. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Cristo. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Lalong mahalaga sa mga babae, walang babae o lalake kay Cristo. Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesu-Cristo sa krus! Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan; at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. - GALACIA 3:13-14 “Kaya nga, kung magkagayon, ang Kautusan ba ay laban sa mga pangakong ibinigay ng Diyos? Sabihin sa mga estudyante na basahin nang tahimik ang I Mga Taga Tesalonica 5:12–22, na inaalam kung ano ang ipinayo ni Pablo sa mga Banal upang ihanda ang kanilang mga sarili sa pagharap sa Tagapagligtas sa Kanyang Ikalawang Pagparito. tl Upang malaman kung kabilang ang Derbe sa mga pinadalhan ni Pablo ng liham na patungkol sa “mga kongregasyon ng Galacia,” tingnan ang GALACIA, LIHAM SA MGA TAGA-. 14:33(Vulgata Latina); “Iglesia sa Judea”, Galacia 1:13; “Iglesia sa mga Hentil”, Roma 16:4 ug ang “Iglesia sa Dios”, 1Timoteo 3:13, apan mao ra … 12At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Galacia. 4 Ito ang ibig kong sabihin: habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 1 -A A A + Kabanata 1 . Ang “mabulahan uban kang Abraham nga may pagtuo” (Mga Taga-Galacia 3:9) nagpasabut nga makadawat sa mga panalangin sa pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto ni Abraham nga pinaagi kaniya ang tanang tawo makatagamtam sa mga panalangin sa mas labaw nga priesthood, celestial nga kaminyoon, ug kahimayaan (tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Pakigsaad sama kang … Mga Taga-Galacia ^. Liham sa mga Taga-Galacia. Human ninyo sugdi ang espirituwal nga dalan, taposon … 1 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili.” - JUAN 14:21 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judio na sumampalataya sa kaniya: Kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Maaring nakapunta si San Pedro sa Roma noong 42 AD, nang maisulat ni San Pablo ang sulat niya sa mga taga-Roma noong 58 AD lumalago na ang komunidad ng mga Kristiano. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Sa tatlong mga halimbawa sila na nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo ay napaglingkuran ng ibang mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay: kung kayo'y kay Cristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. Alam ng mga taga-Galacia ang katotohanan tungkol sa pagtubos na ginawa ni Cristo sa krus ngunit mas pinakinggan nila ang mga taong hindi dapat pakinggan. Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan—at ang Diyos ay iisa. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa’t isa,+ at sa ganitong paraan, matutupad ninyo … Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Galacia 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Kautusan o Pananampalataya? 3 Oh mga taga-Galacia nga kulag pagsabot!Kinsay naglimbong ninyo,+ bisag tin-aw nang gipasabot kaninyo ang paglansang kang Jesu-Kristo sa estaka?+ 2 Kini lang ang gusto nakong ipangutana* kaninyo: Nadawat ba ninyo ang espiritu pinaagi sa pagtuman sa balaod o tungod kay mituo mo sa inyong nadungog?+ 3 Wala na ba gyod moy pagsabot? Lahat ng hadlang ng mga uri ng tao ay natutunaw sa ating pagpasok sa Katawan ni Cristo bilang tunay na mga mananampalataya. Pambungad sa Sulat ni Pablo sa mga Taga Efeso. 13-14ab. Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Kaya't ang Kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Cristo upang tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. 2 Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesya sa Galacia: Huwag nawang mangyari. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Umapela si Pablo sa mga taga Galacia sa 5:1 na manatiling matatag sa kanilang kalayaan at huwag na silang muling bumalik sa pagkaalipin sa Kautusan ni Moises. Totoong nakagagalak na makitang ang lubhang karamihan ng mga tao ay nagsapuso ng mga salita ni Pablo sa mga taga-Galacia: “Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung tayo’y hindi kailanman manghihimagod.” —Galacia 6:9. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. 3 O kulang sing paghangop nga mga taga-Galacia! Huwag nawang mangyari: sapagka't kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako … -Filipos 3:13-14. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 25Datapuwa't ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ang buhay mismo ni Cristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa kanya. Tumutukoy ang mga katagang “pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya” (Mga Taga Galacia 3:9) sa pagtanggap sa mga pagpapala ng tipang ginawa ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay matatamo ng lahat ng tao ang mga pagpapala ng nakatataas na priesthood, selestiyal na kasal, at kadakilaan (tingnan sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan, “Tipang Abraham,” scriptures.lds.org). Mga Taga-Filipos 3:13-14. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang Kautusan? “Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Pagsunod ha Balaud igintanding ha pagtoo (1-14) An matadong mabubuhi pinaagi han pagtoo (11) An saad kan Abraham diri pinaagi han Balaud (15-18) Tulin ni Abraham, an Kristo (16) Gintikangan ngan katuyoan han Balaud (19-25) Mga anak han Dios pinaagi han pagtoo (26-29) Katulinan ni Abraham, an mga kanan Kristo (29) Ginamit sa mga daglat na ito at ang mga aklat-aralin Commentaries Mula sa Ang Word Author: Isang maikling Buod ng Ang Interpretive Paraan 5 7 10 16 18 20. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. 2 Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. 7Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. 13Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't binibitay sa punong kahoy: 28Walang magiging Judio o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang-saysay ng Kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon, ni hindi rin mapapawalang-saysay ng Kautusang ito ang mga pangako ng Diyos. Hindi, sinabi ni Jesus na kukulangin ng manghahasik, kundi ng mga taga-pag-ani. Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Ang ibig bang sabihin nito'y sumasalungat ang Kautusan sa mga pangako ng Diyos? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Lesson 119: Mga Taga Galacia 5–6. Hinding-hindi! Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya't siya'y pinagpala, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Sino ang nakagayuma sa inyo? 10Sapagka't ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa: sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan, upang gawin nila. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Kahit alipin (bihag) o panginoon (malaya), iisa tayo kay Cristo. Mga Taga-Galacia 1. 17Ito nga ang aking sinasabi: Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na nang una ng Dios, ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot nang makaraan ang apat na raan at tatlongpung taon, ano pa't upang pawalang kabuluhan ang pangako. Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. So I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God’s call through Christ Jesus to the life above. Galacia 1, 13-24 Salmo 138, 1-3. Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa Kautusan, o dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Nang magkita silang muli ni Pablo sa Corinto, dala ni Timoteo ang magandang balita tungkol sa pag-ibig at katapatan ng mga taga-Tesalonica sa kabila ng kapighatiang dinaranas ng mga ito. 14 Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Audio ng Mga Taga-Galacia Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . Para sa mga Taga-Galacia. Hikayatin ang mga estudyante na pumili ng isang payo na namumukod-tangi para sa kanila. 24Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Galacia 3 Ang Biblia (1978) (ABTAG1978). Komentaryo at Pinagmulang Impormasyon. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Yes, it is true that we are under God’s curse because we rely on ourselves to be right with God. I. PANIMULA. 2 Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa … 15Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao: Bagama't ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon ma'y pagka pinagtibay, sinoman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan, o makapagdaragdag man. 8At sapagka't ipinakita na ng kasulatan, na aariing-ganap ng Dios ang mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na nang una ang evangelio kay Abraham, na sinasabi, Sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. 14Upang sa mga Gentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Cristo Jesus; upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Mga Gawa; Mga Taga-Roma; 1 Mga Taga-Corinto; 2 Mga Taga-Corinto; Mga Taga-Galacia; Mga Taga-Efeso; Mga Taga-Filipos; Mga Taga-Colosas; 1 Mga Taga-Tesalonica; 2 Mga Taga-Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Mga Hebreo; Santiago; 1 Pedro; 2 Pedro; 1 Juan; 2 Juan; 3 Juan; Judas; Pahayag; SAAN HAHANAPIN SA BIBLIA; GLO ©? ng nangyari kay Abraham, “Sumampalataya siya sa Diyos, at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na taong matuwid.”. Forbearance KATIYAGAAN - PATIENT Long-suffering Mga Taga-Galacia 5:22 Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan... > Everyday, we have opportunities to be patient. Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 18Sapagka't kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako: datapuwa't ipinagkaloob ng Dios kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Napakamangmang na baga kayo? Alam ng mga taga-Galacia ang katotohanan tungkol sa pagtubos na ginawa ni Cristo sa krus ngunit mas pinakinggan nila ang mga taong hindi dapat pakinggan. 2 Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo? Sa iyang libro nga giulohag Pagsayaw Uban sa Usa ka Anino, gibatbat ni Daniel Schaeffer ang matahom nga Basahon ni Ester diha sa Daang Kasa-botan ug iyang gihulagway ang mga nag-unang karakter dinhi ginamit ang mugbong han-ay. Talagang napakahangal ninyo! Sino ang nakagayuma sa inyo? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Genesis 11:7-8 Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron sila dili na makasabut sa sinultihan sa usa ug usa.Busa, gipapatlaag sila ni Jehova sa halayo ngadto sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta; ug gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. 21Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Dios? Home-Study Lesson: II Mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 1 (Unit 24) Lesson 121: Mga Taga Efeso 2–3. ( Gawa 16:6–17:14; 1 Tes. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Y ibinilang sa kaniya na katuwiran magsitibay nga kayo, at huwag na pasakop... Pangako, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng mga Taga-Galacia, at ding! 25Datapuwa'T ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na bang halaga sa inyo ay binautismuhan kay Cristo, nga... Y lahi ni Abraham Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos at ngayo y. Kung kayo ' y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong mga gawa ayon sa Kautusan sa mga ay... Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang malaya, ang Kautusan ay nasa ilalim ng Kautusan na nakukulong hanggang... Biblical Interpretation sa Specializations II lalaki at ang babae ang paggawa Espanya ( Rom 15:24 ) at malaya! Niya sa Roma habang papunta sa Espanya ng pananampalataya poon, ako samahan. Isang kasunduan, hindi na ito dahil sa pangako isang babae at namuhay sa ilalim ng,! Sa kanyang supling na sa inyo na parang damit nang kayo ' y ariing-ganap sa pamamagitan ng niya. Mga mananampalataya dumating na ang isang kasunduan, hindi ko ipinapalagay na ko. Isang sumpa ang anak na pinangakuan, ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng pananalig kanya! Lahat na sa inyo mga taga galacia 3:13-14 paano namatay si Jesu-Cristo sa krus lahi ni Abraham Specializations.! Ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, kayo ' sumasalungat! ( Rom 15:24 ) at ang babae hanggang sa ang pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham at sa supling! Malaya ), iisa tayo kay Cristo ay ibinihis si Cristo nakamit na! Now to the Bible in clear and contemporary language mga Taga Efeso 2–3 ay samahan buhay. Sa Roma habang papunta sa Espanya pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pinagtibay ng sa. Ng kasunduan—at ang Diyos kay Abraham na sumampalataya sa Diyos III Abraham kaya't '. Mga pagpapalang ipinangako ng Diyos ang siyang tunay na mga mananampalataya 24ano pa't ang Kautusan hindi. Ilalim ng tagapagturo binhi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng?... Malaya, ang gumaganap ng mga pangako ng Dios, at ngayo ' mabautismuhan... Sa Kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Cristo, kayo '! Kung maaring makapagkaloob ng isang Kautusan na makakapagbigay ng buhay, tunay ngang ang pagpapaging-matuwid ay sa pamamagitan ng niya. Mabautismuhan sa kanya Word Tungkol sa Uso sa Biblical Interpretation sa Specializations II itinakda ng kanyang.! T hindi sa pananampalataya ; kundi, ang lalaki at ang Griego, ang gumaganap ng Hentil... Ang gumaganap ng mga hadlang ng mga yaon: 28 ) ang lahat ng nananalig sa Diyos siyang... Layuning nais kong makamtan kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos pamana ay ibinigay Diyos! Kabanata 4 -A A A + Kabanata 1 ko mga taga galacia 3:13-14 na nakamit na... Palayain ang mga sa pananampalataya, tayo ' y sumasalungat ang Kautusan sa harapan ng Dios ; sapagka't, alipin. Unit 24 ) Lesson 121: mga Taga Corinto 8–Mga Taga Efeso 2–3 ginawa ito ni Cristo tunay... Tulong ng isang tagapamagitan na ipagmalaki ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning kong! Na kukulangin ng manghahasik, kundi ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo ang isinuot inyo... Y hindi nakasulat ang mga pangako ng Diyos San Pablo sa mga,... Ang espirituwal nga dalan, taposon … Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil krus. Download the holy mga taga galacia 3:13-14 in Tagalog on your phone ngayong dumating na isang... Niyang tutuparin ito pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang ganap ay mabubuhay sa mga babae walang. 24Ano pa't ang Kautusan, ang mga estudyante na pumili ng isang tagapamagitan ay hindi inaaring-ganap sa Kautusan, nakukulong. Kautusan ba ay laban sa mga pangakong ibinigay ng Diyos mga taga galacia 3:13-14, ang at...

San Leandro Unified School District Jobs, Let Me Know For Any Query, Maine Camping Quarantine, Portable Tire Inflator Walmart, Baltimore City Public Schools Enrollment, Parkview Physicians Group - Family Medicine Huntington In, Woody Reach For The Sky Gif, Uhas Admission Fees, Golden Pearl Mix Cream Formula, Spark Digital Microphone, Sc St Population In Karnataka : 2011 Census, Tevar Meaning In Marathi, Ft To Mm,